Alphabetical List of Kuniyoshiĺs Warrior Triptychs and Diptychs

 

The readings of the titles follow those in Kuniyoshi: The Warrior-Prints by Basil William Robinson (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1982) and its unpublished supplement.á The same source is used to identify the triptychs and diptychs with a number preceded by the letter ĹTĺ.á Additional information about individual prints may be found by following this link.

Title

Robinson Listing

Adachi-ga-hara hitotsuya no zu

T318, T330

Akamatsu no shiro midzuzeme no zu

T355

Akao no gishin yo-uchi karamete no kata yűshi chakut˘ no zu

T187

Akao no gishin yo-uchi ˘te-gata yűshi chakut˘ no zu

T188

Akasaka no shuku nite Ushiwaka Maru g˘t˘ wo kiru

T40

Akazawa-yama ˘-sum˘

T353

Akazawa-yama yűshi sum˘ no zu

T340

Asaji-ga-hara hitotsuya no zu

T318

Asakusa Okuyama iki ningy˘

T299a

Ashikaga Taka-uji hy˘j˘ no zu

T275

Awadzu kassen

T315

Awadzu-ga-hara ˘-kassen no zu

T265

Awadzu-ga-hara ˘-kassen: Yoshinaka Shitenn˘ Imai Shir˘ Kanehiraů

T63

Banshű Sodegawa-jiri Fujito hama Sasaki Moritsunaů

T220

Banshű Suma-ga-mori no sakura ni Yoshitsune k˘satsu wo tatsuru zu

T66

Benkei ga yűriki tawamure ni Miidera no tsurigane wo Hieizan e hikioguru zu

T150

Bunji gen-nen san-gwatsu Antoku-tei Heike no hito mi niů

T96

Chinzei Hachir˘ Tametomo Idzu no ďshima nite...

T113

Chinzei Hachir˘ Tametomo Oniyasha wo annai to shiteů

T92

Ch˘ chidori satsuki no irodori

T328

Chűishingura: yo-uchi no zu

T12

Chű-k˘-gi-yű: oji no ada-uchi

T148

Chűsei gishin den

T184

Chűshingura jűichi damme: Ry˘goku-bashi sei-soroi zu

T14

Chűshingura shijűshichi-nin: gishi sh˘k˘ no zu

T81

Chűshingura yo-uchi no zu

T260, T285

Chűshingura: gishi Ry˘goku-bashi hikitori no zu

T15

Chűshingura: gishi Takanawa hikitori no zu

T11

Chűshingura: yo-uchi hikitori no zu

T340a

Chűshingura: yo-uchi no zu

T13

Chűtatsu K˘mei kakomi no zu

T278

Daimotsu-no-ura kaitei no zu

T266

Daimotsu-no-ura ˘-kassen

T337

Daimotsu-no-ura sakaro ron no zu

T241

Daimotsu-no-ura Yoshitsune shűjű...

T147

Dainagon Suketomo-k˘ no soku Chűnagon Suketoshi-k˘ů

T120

Dan-no-ura ˘-kassen no zu

T222

Dan-no-ura tatakai no zu

T144

Dzushű Ishibashiyama Tobi-no-gake ni Minamoto no Yoritomo seijű shichi-ki gaboku ni naka ni kakure zu

T39

Echigo kuni no jű-nin J˘ Shir˘ Nagamochi Heike no seisokuů

T240

Echigo no kuni no jű-nin J˘ Shir˘ Nagamochi Heike no seisokuů

T240

Fuji Susono Soga ky˘dai homm˘ wa togeru zu

T159

Fukushű kagami ni maze no ki

T174

Ganryűjima kataki-uchi no zu

T335

Gempei bajutsu mari-ashi-sobi no zu

T286

Gempei Hokuyetsu ˘-kassen

T61

Gempei kassen: Settsu Banshű no sakai Naniwa-gata Heike noů

T38

Gempei ˘-kassen

T339

Gempei seisuiki: Awa no kuni Katsu-ura kassen

T59

Gempei seisuiki: Idzu no kuni Yamaki kassen

T123

Gempei seisuiki: Kaga no kuni Ataka kassen

T60

Gempei seisuiki: Sanshű Yashima kassen

T109

Gempei seisuiki: Suruga no kuni Fujikawa kassen

T58

Gempei Yashima ˘-kassen

T68

Genke shot˘ sofu koden

T122

Gishi homm˘ wo tatsushite Sengokuji ye hikitori katame no zu

T210

Gishi homm˘ wo togeru no zu

T272

Gishi hy˘jű no zu

T273

Gishi shijűshichi-nin homm˘ wo toge...

T209

Gishi yo-uchi midare-iri no zu

T249

Gishi yo-uchi no zu

T287a

Gitora homm˘ wo toge bozen ye tamuke no zu

T211

Gi-yű-k˘-shin-yei-yű soroi

T172

Gompachi wa Inshű no kin nari...

T130

Go-Shirakawa no H˘-˘ no Horikawa no gosho wo baů

T97

Gyakushin Masakado wa Rokur˘ Kintsura ga isame noů

T23

Hachiman-tar˘ Yoshi-iye: K˘hei nenkan Yoritoki Sadat˘ no ch˘tekiů

T52

Hakkenden chűyű soroi

T233

Hakkenden no uchi: H˘ryűkaku

T41

Hakone reigen izari no ada-uchi

T8

Heike no ichimon horobite h˘ken wa saikai ni...

T134

Heike no ichimon ikusa kado-ide no shuyen Tomomoriů

T152

Heike no ky˘shaku akugyaku wo s˘ mi Kurama...

T194

Heike no meish˘ Taira no Shigemori hachijin wo hiite teki woů

T195

Heish˘goku Nyűd˘ wa Go-Shirakawa-tei no otoshigo niteů

T83

Higo no kuni Aso no k˘ri Aso no Sabur˘ Taira no Tadakuniů

T223

Higo no kuni Midzumata no kaij˘ nite Tametomo nampű chiiů

T30

Higo no kuni mononofu Aso no Sabur˘ Taira no Tadakuni ga musume Shiranuiů

T91

Hikosan ada-uchi no zu

T131

Hokkoku ˘-kassen

T303

Honch˘ sanyűshi

T287

Horikawa yo-uchi no zu

T267, T282

Horikawa yo-uchi: Tosa-b˘ Sh˘shun toyose no zu

T135

Hy˘go no omote ˘-kassen no zu

T121

Hy˘ye-no-suke Yoritomo-dono Jish˘ yo-nen no akiů

T216

Ichi-no-tani kassen: Hiyodori-goye yori Seto no ura wo miru zu

T162a

Ichi-no-tani ˘-kassen no zu

T226

Iga K˘dzuke ada-uchi

T106

Igagoye kataki-uchi

T290

Igagoye kataki-uchi no zu

T29, T250

Ikuta-no-mori oite Gempei ˘-kassen...

T153

Inaba sanchű ni oite...

T202

Inuyama D˘setsu Tadatomo shujin Orima-uji no kataki isoko noů

T42

Inuzaka Keno Tanetomo ďmori to Suzu-no-mori noů

T36

Ishibashiyama ˘-kassen no zu

T197

Jing˘ K˘g˘ Sankan seibatsu no zu

T51

Jisb˘ yo-nen Minamoto no Yoritomo-k˘ gihei wo age Sunshűů

T56

Jish˘ yo-nen hachi-gwatsu nijuni-nichi yo

T94

J˘an yo-nen...

T53

Kaga no kuni Ataka no seki ni Benkei shűjű no kinan wo suku zu

T327

Kaga no kuni Ataka no shin-seki nite Yoshitsune shűjűů

T126

Kamakura sei ďshű shimpatsu no zu

T87

Kamakura Sh˘gun Yori-iye-ky˘ Kotsubo-no-hama ni ry˘sen toů

T218

Kanadehon Chűshingura (Act 2)

T248a

Kanadehon Chűshingura: daij˘

T248

Kanshin mata-kuguri no zu

T27

Kataki-uchi kidan Jiraiya monogatari: S˘shű Shichiri-ga-hamaů

T356

Kawanakajima kassen

T325

Kawanakajima kassen Kenshin Shingen no hatamoto-e norikomi jikisen no zu

T271a

Kawanakajima kassen sonaye wo tatenaosu zu

T258

Kawanakajima kassen: Kenshin no shaki

T231

Kawanakajima kassen: Kenshin-k˘ Shingen-k˘ no hatamotoů

T292

Kawanakajima kassen: Shingen-k˘ hatamoto no yűshiů

T289

Kawanakajima ˘-kassen

T316

Kawanakajima ˘-kassen no zu

T259, T350a

Kawanakajima ˘-kassen: Kenshin no kuruma-gakari wo miteů

T154

Kawanakajima ˘-kassen: Kenshin Saij˘zan ni oite sarugakuů

T314

Kawanakajima ˘-kassen: Kenshin Shingen tachi-uchi no zu

T175

Kawanakajima ry˘sh˘ jikisen no zu

T332

Kawanakajima Shingen Kenshin hatamoto ˘-kassen no zu

T162

Kenkyű gwan-nen Udaish˘ Yoritomo sh˘raku no go nanto T˘daijiů

T157

Kenkyű no hajime Kamakura no tachi ni shoshi taikei woů

T198

Kenkyű yo-nen go-gwatsu Minamoto no Yoritomo-k˘ Fuji no Susono niteů

T158

Kenkyű yo-nen go-gwatsu nijűhachi-nichi Fuji no Susono Soga ky˘dai yo-uchi homm˘ no zu

T35

Kenkyű yo-nen go-gwatsu nijűhachi-nichi Soga ky˘dai ada-uchi no zu

T304

Kenkyű yo-nen go-gwatsu no koro Udaish˘ Yoritomo-k˘ Fujiů

T200

Kenkyű yo-nen Minamoto no Yoritomo Fuji maki-gari no zu

T72

Kennin san-nen Minamoto no Yori-iye-ky˘á Fuji-no mi-kari noů

T143

Kiso Kwanja Yoshinaka Heike wo horobasan to ichizokuů

T116

Kiso Yoshinaka Hokkoku ni hei wo agete Miyako yeů

T146

Kiso Yoshinaka no omoimono Tomoye-gozen to iu shitaů

T95

Kiso Yoshinaka wa tatewaki sensh˘ Yoshikata no ko ni shiteů

T192

Kiyomori Nyűd˘ Nunobiki no taki yűran Akugenda Yoshihira no rei Namba Jir˘ wo utsu

T10

Konoye-no-in no gyo-u Nimpy˘ san-nen...

T112

Koromo no Toji ga musume nite Wataru ga tsumaů

T129

K˘yetsu Kawanakajima ˘-kassen

T284, T331

Kumasaka Ch˘han mono-mi no matsu no zu

T238

Kuramayama no zu

T20

Kurikaradani kassen: Kiso Yoshinaka Heish˘ Tomonori wo uchitoriů

T300

Kurikaradani yűsen no zu

T336

Kusunoki Ashikaga ˘-kassen

T323

Kusunoki Ashikaga ˘-kassen no zu

T350

Kusunoki Masashige Minatogawa ˘-kassen ni sh˘sei wo motteů

T344

Kusunoki Masashige no shin Tsujikaze Itamochi no ry˘-yűshi Fujiidera no kassen ni Kazu-uji wo ikedokoro zu

T34

Kusunoki Masashige wara no ningy˘ no tsukuriů

T341

Kusunoki Masatsura ky˘gun mi hatsuk˘ wo mite...

T79

Kusunoki Masatsura Nagaragawa no funabashi wo kitte Ashikagaů

T105

Kusunoki no jinchű ni Sugimoto Akiyuki wo tsumoriteů

T352

Kusunoki no shin Tsujikaze Itamochi Hosokawa Sada-uji ikedori no zu

T333

Kaid˘maru eboshi gi no zu

T90

Kwanzeon no reigen: hitotsuya no furu-koto r˘ba no sekiakuů

T82

Masakado muhon no kuwadate ototo Rokur˘ Kintsura kore wo isamu

T252

Meish˘ Kyűshű yori J˘raku no toki Buzen no kuniů

T251

Midzukame wo kudaite meiyo wo arawasu no zu

T329

Miidera kassen: Nitta no Shitenn˘...

T77

Minamoto no Raik˘ j˘raku Sagami no kuni Ashigarayama niů

T44

Minamoto no Ushiwaka Maru S˘j˘-b˘ no shitagau bujutsu woů

T264

Minamoto no Ushiwaka Maru Yahagi no ch˘ja ga moto tachiyori tamau zu

T108

Minamoto no Yori-iye-k˘ Kamakura Kotsubo no umi-yűran Asahinaů

T119

Minamoto no Yorimitsu Ason Tamba no kuni Ichihara-noů

T169

Minamoto no Yorimitsu no Shitenn˘ tsuchigumo taiji no zu

T46

Minamoto no Yorimitsu-k˘ no tachi ni tsuchi-gumo y˘kwai nasu no zu

T128

Minamoto no Yoritomo Daibutsu kuy˘ no zu

T98

Minamoto no Yoritomo Ishibashiyama hata-age kassen

T320

Minamoto no Yoritomo Sumidagawa hata-age chakut˘ seizoroye no zu

T115

Minamoto no Yoritomo Yamaki no tachi ye yo-uchi no zu

T239

Minamoto no Yoritomo-k˘ Fuji-mine maki-gari no zu

T283

Minamoto no Yoritomo-k˘ shosh˘ wo atsume...

T114

Minamoto no Yoritomo-ky˘ Fuji maki-gari no zu

T199

Minamoto no Yoshitsune Heike wo horoboshite nochiů

T117

Minamoto no Yoshitsune Ichi-no-tani ch˘j˘ jin soroi zu

T84

Minamoto no Yoshitsune Kajiwara sakaro soron no zu

T67

Minamoto no Yoshitsune Miyako wo uchitachi Saikoku yeů

T242

Minamoto no Yoshitsune ďshű gek˘ Hiraidzumi tachi ni Hidehira no oyako ni taimen no zu

T93

Minamoto no Yoshitsune rot˘ wo insotsu shite...

T164

Minamoto Ushiwaka Maru S˘j˘-b˘ no shitagau bujutsu woů

T264

Mitate hakkei: Gionbayashi no ya-u

T182

Mitate hakkei: Kanzaki no shűgwatsu

T181

Mitate hakkei: kihan

T180

Mitate hakkei: seiran

T176

Mitate hakkei: Sh˘shazan no bansh˘

T178

Mitate hakkei: takadono no rakugan

T177

Mitate hakkei: Yashima no sekish˘

T179

Mitate musha rokkasen

T48

Miyamoto Musashi michi ni ijin ni yotte...

T232

Miyamoto Musashi Shirakura ka dokushu no...

T33

Miyamoto Musashi S˘shű Hakone no sanchű niů

T358

Miyamoto Musashi wa Higo no dan ni shite...

T208

Morokoshi Shin no Shik˘tei ch˘sei furo no...

T50

Mutsu no Kami Hidehira hy˘j˘ no zu

T255

Nagato no kuni Akama-ga-ura Gempei ˘-kassen

T69

Nagato no kuni Akama-no-ura ni oite Gempei ˘-kassenů

T163

Nanke yűshi Shij˘-nawate nite uchijini

T271

Nij˘-in no toki...

T107

Nin-˘ jűgo-dai Jing˘ K˘g˘ Sankan seibatsu Takenouchiů

T145

Nitta Ashikaga ky˘-gassen: sh˘ri no sh˘gun wo atsumeru zu

T343

Nitta Ashikaga ˘-watashi ˘-kassen

T22

Nitta Chűj˘ Yoshisada Sesshű Minatogawa shutsujin no zu nari

T244

Nitta Sachűj˘ Yoshisada jűroku-gi no yeiyű no tomo niů

T78

Nitta Sachűj˘ Yoshisada Kamakura...

T142

Nitta Yoshisada Ashikaga Taka-uji ˘-kassen

T37

Obaka shuku yo-uchi no zu

T224

ďboshi Yoshikane wo hajime shijűsho-nin no gishi hon-i woů

T186

Oda Harunaga-k˘ jo no hei hyakkannen kudzure...

T204

Osanashi-dachi buyű soroi

T49

ďshű Takadachi kassen

T268

ďshű Takadachi kassen Yoshitsune...

T124

ďshű Takadachi-j˘ ˘-kassen no zu

T338

ďyeyama fukuju shusei

T305

ďyeyama Shuten-d˘ji shűzui no zu

T21

Raik˘ ďyeyama iri no zu

T298

Raik˘ ďyeyama kijin no zu

T280

Rokuhara han t˘ji kwaisen

T270

Rokusuke wa Buzen no kuni Hikosan no fumoto Keyamura no dominů

T137

Ryaku˘ nen-chű Yenya Hangwan keshi shi-jű-shichi kiů

T80

Ryofu wo ou to shite T˘taku...

T302

Ryűgű Tamatori-hime no zu

T299

Ryűgűj˘: Tawara T˘da Hidesato ni sanshu no tosan no okuru

T354

Sagi-no-ike Heikur˘ Taka-uji no taigun...

T322

Saimy˘ji Tokiyori Nyűd˘ shokoku shugy˘ no...

T110

Sanada no Yoichi Yoshihisa: Matano no Gor˘ Kagehisa: Sanada no Yoichi wa kokon ni hiideshi wakamushaů

T28

Sanada no Yoichi Yoshitada: Matano no Gor˘ Kagehisa: Sanada no Yoichi wa kokon ni hiideshi wakamushaů

T28

Sangokushi no uchi: t˘yen ni gi wo musubu zu

T291

Sangokushi: Bach˘ Ch˘hi kah˘ seki tatakai

T348

Sangokushi: Ch˘han hashi no zu

T277

Sanuki no in kenzoku wo shite Tametomo wo sukuni zu

T263

Sat˘ Masakiyo suiky˘ no r˘nin ry˘-ko no yű wo torihishigu zu

T203

Sat˘ Shir˘ Tadanobu Horikawa no tachi wo ochiruů

T168

Sat˘ Tadanobu yűsen Yoshitoki ga sei wo utsuru zu

T321

Seichű gishi no kikigaki no uchi: uchi-iri homm˘ no zu

T276

Sesshű Daimotsu-no-ura ni Heike no onry˘ arawaruru no zu

T70

Sesshűi Ichi-no-tani Gempei kassen no zu

T156

Shidzu no ama otome Daishokkwan...

T189

Shidzu-ga-mine kassen no zu

T205, T205a

Shij˘-nawate nite Nanke no yeiyű taiteki wo...

T346

Shimotsuke no kuni Nasu no hara kimm˘ hakumen kyűbi no akko taiji no zu

T24

Shinshű Kawanakajima kassen no zu

T247

Shinshű Kawanakajima ˘-kassen no zu

T165

Shinshű Kawanakajima Takeda no sh˘hei Saij˘zan wo hikigayeshiů

T324

Shinshű Odai kassen no zu

T201

Sh˘gun Tar˘ Yoshikado mikata no sei wo atsumuru zu

T219

Sh˘gun Tar˘ Yoshikado mikata wo atsumen ga tameů

T89

Sh˘toku Taishi Mononobe no Moriya chűbatsu no zu

T279

Soga jű-ban-giri no zu

T349

Soga ky˘dai chichi no ada-uchi no zu

T269

Soga monogatari: sono toki Tokimune ˘i-ni ikari kobushi woů

T102

Soga no Hako-˘ Maru wa haha...

T100

Soga Tokimune hon-i wo...

T103

Soga yo-uchi no zu

T104

S˘ma ni Tar˘ Yoshikado wa chichi no metsub˘ no toki t˘saiů

T166

S˘ma no furu-dairi ni Masakado no himegimi Takiyashaů

T138

Somoku honch˘ sumai no okori-hara wa...

T141

Sono seki kokon mus˘ no yűshi Sama-no-suke Mitsuharu waů

T206

Sumidagawa batto no zu

T57

Taiheiki Hy˘go kassen

T243

Taiheiki kassen no zu

T245

Taiheiki Tenryűgawa no ukihashi no zu

T76

Taira no Kiyomori Yoshitomo wo horobosu sono sh˘ Tokiwa wakagimi woů

T155

Taira no Kiyomori-k˘ wa sono sembushin yori ideteů

T139

Taira no Masakado isshi Sh˘gun Tar˘ Yoshikado...

T111

Takeda Shingen Suwa Yorishige no jinchű wo uchi-kudzusu zu

T246

Takeda Shingen Uyesugi Kenshin to go-gwatsu jűgo-nichi ry˘sh˘ů

T136

Takeda Uyesugi Kawanakajima ˘-kassen no zu

T160, T345

Tamatori-hime Ryűgű no zu

T299

Tametomo ky˘kyű no zu

Kunitoshiĺs copy of T140

Tametomo no yumi no ikioi no zu

T254

Tametomo wa r˘d˘ amata meshitsure...

T214

Tametomo wa Seiwa-tei hasse no son...

T140

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Bach˘ ˘i ni sui-ky˘ ni tatakauů

T306

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Gentoku mitabi setchű niů

T294

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Gentoku uma wo odorasu Tan-keiů

T296

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Hakumonro ni S˘s˘ Ryofu wo kiru no zu

T301

Tsűzoku Sangokushi no uchi: K˘chű Gi-yen wo ch˘sha ni tatematsuru

T309

Tsűzoku Sangokushi no uchi: K˘mei mutabi M˘kwaku wo toriko ni su

T310

Tsűzoku Sangokushi no uchi: kwa-i hone wo kezurite Kwanuů

T295

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Kwanu ga gishin S˘s˘ wo yurusu zu

T293

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Kwanu Gi no shichi-gun wo hitasu

T311

Tsűzoku Sangokushi no uchi: Ryű Gentoku Hokkai ye kakomi otoku

T307

Tsűzoku Sangokushi: Kwanu go-kwan wo yaburu

T297

Udaish˘ Yoritomo-k˘ Heike tsuit˘ to shite...

T45

Udaish˘ Yoritomo-k˘ sum˘ go-ran no zu

T74

Udaish˘ Yoritomo-k˘ Susono maki-gari seisen zu

T71

Udaish˘ Yoritomo-k˘ Tsuru-ga-oka Hachiman-gű ye h˘raku no tameů

T118

Ujigawa kassen no zu

T18, T217

Ujigawa ˘-kassen

T62, T334

Ushiwaka Kurama shugy˘ zu

T351

Ushiwaka Maru ďshű gek˘ no toki...

T85

Ushiwaka Maru ďshű no kin-akibito to tomo ni gek˘ noů

T149

Wada kassen: Asahina Sabur˘ Yoshihide m˘y˘ kwairyoku no zu

T342

Wada kassen: Yoshihide s˘mon wo oshi-yaburu

T281

Wada Yoshimori ichimon kujűsan-gi ďiso ni oite...

T101

Washi-no-o no Sabur˘ Ichi-no-tani Hiyodori-goye no annaisha to naru zu

T64

Wat˘nai gunko t˘shu no zu

T317

Wat˘nai tora-gari no zu

T183

Yamamoto Kansuke Haruyuki Nyűd˘ D˘kisai uchijini no zu

T161

Yamashiro no kuni Kasagi ishi-iye kassen no zu

T19

Yashima ˘-kassen

T17, T229, T230, T256

Yasubei no kataki-uchi

T213

Yehon Gapp˘j tsuji

T9

Yeiroku yo-nen ku-gwatsu Kawanakajima ˘-kassen: Yamamoto Kansukeů

T313

Yeiroku yo-nen ku-gwatsu yo-nichi Kawanakajima kassen niů

T190

Yengen gwan-nen go-gwatsu nijűgo-nichi Minatogawa ˘-kassen

T26

Yoritomo hata-age kassen Yamaki Hangwan ga tachi ni yo-uchi no zu

T88

Yoritomo hata-age: Yamaki no yakata yo-uchi no zu

T312

Yoritomo no daito shoshi ni takara wo maki-atae iu

T288

Yoritomo ďshű Hiraidzumi kassen midzuseme no zu

T268a

Yoritomo T˘-Oku seibatsu: Saij˘ Totar˘ Kunihira taisho woů

T326

Yoritomo-k˘ Fuji no mi-kari no zu

T73

Yoritomo-k˘ mikari no zu

T99

Yoritomo-k˘ no mei wo ukete Tosa-b˘ Sh˘shunů

T185

Yoritomo-k˘ Tsuru-ga-oka no shinzen ni oite Shidzuka-gozen no mai wo miru no zu

T86

Yoshi-iye Mikawa Zenji ga musume ni...

T111a

Yoshinaka hata-age kassen no zu

T25

Yoshino-yama kassen

T257

Yoshinoyama nite Yoshitsune shűjű...

T127

Yoshioka Ichimisai no musume chichi no ada...

T170

Yoshitsune ichidaiki no uchi: Minamoto no Yoshitsune-k˘ Yoshino-yama no naka niů

T133

Yoshitsune jűku-shin

T319

Yoshitsune k˘shin: shitenn˘ shusse kagami no uchi: Kamei Rokur˘

T215

Yoshitsune kyű-ryű no zu

T221

Yoshitsune no gumpei Ichi-no-tani saka-otoshi no zu

T65

Yoshitsune no jűku-shin

T32, T151, T319

Yoshitsune ďshű-ye gek˘ shite Koromogawa no tachiů

T167

Yuki kure te, konoshita kage wo, yado to seha, hana ya ko yoi no, aruji nara mashi

T173

Yűshi k˘my˘ no zu

T207

untitled

T1, T1a, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T16, T26a, T31, T54, T75, T125, T132, T171, T191, T193, T225, T227, T228, T234, T235, T236, T237, T253, T261, ôôT262, T274, T347, T357

ôRobinson Listingö indicates listing in Kuniyoshi: The Warrior-Prints by Basil William Robinson (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1982) and its privately published supplement.

 

CLICK HERE TO RETURN TO MAIN PAGE