Alphabetical List of Kuniyoshis Warrior Triptychs and Diptychs

 

The readings of the titles follow those in Kuniyoshi: The Warrior-Prints by Basil William Robinson (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1982) and its unpublished supplement. The same source is used to identify the triptychs and diptychs with a number preceded by the letter T. Additional information about individual prints may be found by following this link.

Title

Robinson Listing

Adachi-ga-hara hitotsuya no zu

T318, T330

Akamatsu no shiro midzuzeme no zu

T355

Akao no gishin yo-uchi karamete no kata yshi chakut no zu

T187

Akao no gishin yo-uchi te-gata yshi chakut no zu

T188

Akasaka no shuku nite Ushiwaka Maru gt wo kiru

T40

Akazawa-yama -sum

T353

Akazawa-yama yshi sum no zu

T340

Asaji-ga-hara hitotsuya no zu

T318

Asakusa Okuyama iki ningy

T299a

Ashikaga Taka-uji hyj no zu

T275

Awadzu kassen

T315

Awadzu-ga-hara -kassen no zu

T265

Awadzu-ga-hara -kassen: Yoshinaka Shitenn Imai Shir Kanehira

T63

Bansh Sodegawa-jiri Fujito hama Sasaki Moritsuna

T220

Bansh Suma-ga-mori no sakura ni Yoshitsune ksatsu wo tatsuru zu

T66

Benkei ga yriki tawamure ni Miidera no tsurigane wo Hieizan e hikioguru zu

T150

Bunji gen-nen san-gwatsu Antoku-tei Heike no hito mi ni

T96

Chinzei Hachir Tametomo Idzu no shima nite...

T113

Chinzei Hachir Tametomo Oniyasha wo annai to shite

T92

Ch chidori satsuki no irodori

T328

Chishingura: yo-uchi no zu

T12

Ch-k-gi-y: oji no ada-uchi

T148

Chsei gishin den

T184

Chshingura jichi damme: Rygoku-bashi sei-soroi zu

T14

Chshingura shijshichi-nin: gishi shk no zu

T81

Chshingura yo-uchi no zu

T260, T285

Chshingura: gishi Rygoku-bashi hikitori no zu

T15

Chshingura: gishi Takanawa hikitori no zu

T11

Chshingura: yo-uchi hikitori no zu

T340a

Chshingura: yo-uchi no zu

T13

Chtatsu Kmei kakomi no zu

T278

Daimotsu-no-ura kaitei no zu

T266

Daimotsu-no-ura -kassen

T337

Daimotsu-no-ura sakaro ron no zu

T241

Daimotsu-no-ura Yoshitsune shj...

T147

Dainagon Suketomo-k no soku Chnagon Suketoshi-k

T120

Dan-no-ura -kassen no zu

T222

Dan-no-ura tatakai no zu

T144

Dzush Ishibashiyama Tobi-no-gake ni Minamoto no Yoritomo seij shichi-ki gaboku ni naka ni kakure zu

T39

Echigo kuni no j-nin J Shir Nagamochi Heike no seisoku

T240

Echigo no kuni no j-nin J Shir Nagamochi Heike no seisoku

T240

Fuji Susono Soga kydai homm wa togeru zu

T159

Fukush kagami ni maze no ki

T174

Ganryjima kataki-uchi no zu

T335

Gempei bajutsu mari-ashi-sobi no zu

T286

Gempei Hokuyetsu -kassen

T61

Gempei kassen: Settsu Bansh no sakai Naniwa-gata Heike no

T38

Gempei -kassen

T339

Gempei seisuiki: Awa no kuni Katsu-ura kassen

T59

Gempei seisuiki: Idzu no kuni Yamaki kassen

T123

Gempei seisuiki: Kaga no kuni Ataka kassen

T60

Gempei seisuiki: Sansh Yashima kassen

T109

Gempei seisuiki: Suruga no kuni Fujikawa kassen

T58

Gempei Yashima -kassen

T68

Genke shot sofu koden

T122

Gishi homm wo tatsushite Sengokuji ye hikitori katame no zu

T210

Gishi homm wo togeru no zu

T272

Gishi hyj no zu

T273

Gishi shijshichi-nin homm wo toge...

T209

Gishi yo-uchi midare-iri no zu

T249

Gishi yo-uchi no zu

T287a

Gitora homm wo toge bozen ye tamuke no zu

T211

Gi-y-k-shin-yei-y soroi

T172

Gompachi wa Insh no kin nari...

T130

Go-Shirakawa no H- no Horikawa no gosho wo ba

T97

Gyakushin Masakado wa Rokur Kintsura ga isame no

T23

Hachiman-tar Yoshi-iye: Khei nenkan Yoritoki Sadat no chteki

T52

Hakkenden chy soroi

T233

Hakkenden no uchi: Hrykaku

T41

Hakone reigen izari no ada-uchi

T8

Heike no ichimon horobite hken wa saikai ni...

T134

Heike no ichimon ikusa kado-ide no shuyen Tomomori

T152

Heike no kyshaku akugyaku wo s mi Kurama...

T194

Heike no meish Taira no Shigemori hachijin wo hiite teki wo

T195

Heishgoku Nyd wa Go-Shirakawa-tei no otoshigo nite

T83

Higo no kuni Aso no kri Aso no Sabur Taira no Tadakuni

T223

Higo no kuni Midzumata no kaij nite Tametomo namp chii

T30

Higo no kuni mononofu Aso no Sabur Taira no Tadakuni ga musume Shiranui

T91

Hikosan ada-uchi no zu

T131

Hokkoku -kassen

T303

Honch sanyshi

T287

Horikawa yo-uchi no zu

T267, T282

Horikawa yo-uchi: Tosa-b Shshun toyose no zu

T135

Hygo no omote -kassen no zu

T121

Hyye-no-suke Yoritomo-dono Jish yo-nen no aki

T216

Ichi-no-tani kassen: Hiyodori-goye yori Seto no ura wo miru zu

T162a

Ichi-no-tani -kassen no zu

T226

Iga Kdzuke ada-uchi

T106

Igagoye kataki-uchi

T290

Igagoye kataki-uchi no zu

T29, T250

Ikuta-no-mori oite Gempei -kassen...

T153

Inaba sanch ni oite...

T202

Inuyama Dsetsu Tadatomo shujin Orima-uji no kataki isoko no

T42

Inuzaka Keno Tanetomo mori to Suzu-no-mori no

T36

Ishibashiyama -kassen no zu

T197

Jing Kg Sankan seibatsu no zu

T51

Jisb yo-nen Minamoto no Yoritomo-k gihei wo age Sunsh

T56

Jish yo-nen hachi-gwatsu nijuni-nichi yo

T94

Jan yo-nen...

T53

Kaga no kuni Ataka no seki ni Benkei shj no kinan wo suku zu

T327

Kaga no kuni Ataka no shin-seki nite Yoshitsune shj

T126

Kamakura sei sh shimpatsu no zu

T87

Kamakura Shgun Yori-iye-ky Kotsubo-no-hama ni rysen to

T218

Kanadehon Chshingura (Act 2)

T248a

Kanadehon Chshingura: daij

T248

Kanshin mata-kuguri no zu

T27

Kataki-uchi kidan Jiraiya monogatari: Ssh Shichiri-ga-hama

T356

Kawanakajima kassen

T325

Kawanakajima kassen Kenshin Shingen no hatamoto-e norikomi jikisen no zu

T271a

Kawanakajima kassen sonaye wo tatenaosu zu

T258

Kawanakajima kassen: Kenshin no shaki

T231

Kawanakajima kassen: Kenshin-k Shingen-k no hatamoto

T292

Kawanakajima kassen: Shingen-k hatamoto no yshi

T289

Kawanakajima -kassen

T316

Kawanakajima -kassen no zu

T259, T350a

Kawanakajima -kassen: Kenshin no kuruma-gakari wo mite

T154

Kawanakajima -kassen: Kenshin Saijzan ni oite sarugaku

T314

Kawanakajima -kassen: Kenshin Shingen tachi-uchi no zu

T175

Kawanakajima rysh jikisen no zu

T332

Kawanakajima Shingen Kenshin hatamoto -kassen no zu

T162

Kenky gwan-nen Udaish Yoritomo shraku no go nanto Tdaiji

T157

Kenky no hajime Kamakura no tachi ni shoshi taikei wo

T198

Kenky yo-nen go-gwatsu Minamoto no Yoritomo-k Fuji no Susono nite

T158

Kenky yo-nen go-gwatsu nijhachi-nichi Fuji no Susono Soga kydai yo-uchi homm no zu

T35

Kenky yo-nen go-gwatsu nijhachi-nichi Soga kydai ada-uchi no zu

T304

Kenky yo-nen go-gwatsu no koro Udaish Yoritomo-k Fuji

T200

Kenky yo-nen Minamoto no Yoritomo Fuji maki-gari no zu

T72

Kennin san-nen Minamoto no Yori-iye-ky Fuji-no mi-kari no

T143

Kiso Kwanja Yoshinaka Heike wo horobasan to ichizoku

T116

Kiso Yoshinaka Hokkoku ni hei wo agete Miyako ye

T146

Kiso Yoshinaka no omoimono Tomoye-gozen to iu shita

T95

Kiso Yoshinaka wa tatewaki sensh Yoshikata no ko ni shite

T192

Kiyomori Nyd Nunobiki no taki yran Akugenda Yoshihira no rei Namba Jir wo utsu

T10

Konoye-no-in no gyo-u Nimpy san-nen...

T112

Koromo no Toji ga musume nite Wataru ga tsuma

T129

Kyetsu Kawanakajima -kassen

T284, T331

Kumasaka Chhan mono-mi no matsu no zu

T238

Kuramayama no zu

T20

Kurikaradani kassen: Kiso Yoshinaka Heish Tomonori wo uchitori

T300

Kurikaradani ysen no zu

T336

Kusunoki Ashikaga -kassen

T323

Kusunoki Ashikaga -kassen no zu

T350

Kusunoki Masashige Minatogawa -kassen ni shsei wo motte

T344

Kusunoki Masashige no shin Tsujikaze Itamochi no ry-yshi Fujiidera no kassen ni Kazu-uji wo ikedokoro zu

T34

Kusunoki Masashige wara no ningy no tsukuri

T341

Kusunoki Masatsura kygun mi hatsuk wo mite...

T79

Kusunoki Masatsura Nagaragawa no funabashi wo kitte Ashikaga

T105

Kusunoki no jinch ni Sugimoto Akiyuki wo tsumorite

T352

Kusunoki no shin Tsujikaze Itamochi Hosokawa Sada-uji ikedori no zu

T333

Kaidmaru eboshi gi no zu

T90

Kwanzeon no reigen: hitotsuya no furu-koto rba no sekiaku

T82

Masakado muhon no kuwadate ototo Rokur Kintsura kore wo isamu

T252

Meish Kysh yori Jraku no toki Buzen no kuni

T251

Midzukame wo kudaite meiyo wo arawasu no zu

T329

Miidera kassen: Nitta no Shitenn...

T77

Minamoto no Raik jraku Sagami no kuni Ashigarayama ni

T44

Minamoto no Ushiwaka Maru Sj-b no shitagau bujutsu wo

T264

Minamoto no Ushiwaka Maru Yahagi no chja ga moto tachiyori tamau zu

T108

Minamoto no Yori-iye-k Kamakura Kotsubo no umi-yran Asahina

T119

Minamoto no Yorimitsu Ason Tamba no kuni Ichihara-no

T169

Minamoto no Yorimitsu no Shitenn tsuchigumo taiji no zu

T46

Minamoto no Yorimitsu-k no tachi ni tsuchi-gumo ykwai nasu no zu

T128

Minamoto no Yoritomo Daibutsu kuy no zu

T98

Minamoto no Yoritomo Ishibashiyama hata-age kassen

T320

Minamoto no Yoritomo Sumidagawa hata-age chakut seizoroye no zu

T115

Minamoto no Yoritomo Yamaki no tachi ye yo-uchi no zu

T239

Minamoto no Yoritomo-k Fuji-mine maki-gari no zu

T283

Minamoto no Yoritomo-k shosh wo atsume...

T114

Minamoto no Yoritomo-ky Fuji maki-gari no zu

T199

Minamoto no Yoshitsune Heike wo horoboshite nochi

T117

Minamoto no Yoshitsune Ichi-no-tani chj jin soroi zu

T84

Minamoto no Yoshitsune Kajiwara sakaro soron no zu

T67

Minamoto no Yoshitsune Miyako wo uchitachi Saikoku ye

T242

Minamoto no Yoshitsune sh gek Hiraidzumi tachi ni Hidehira no oyako ni taimen no zu

T93

Minamoto no Yoshitsune rot wo insotsu shite...

T164

Minamoto Ushiwaka Maru Sj-b no shitagau bujutsu wo

T264

Mitate hakkei: Gionbayashi no ya-u

T182

Mitate hakkei: Kanzaki no shgwatsu

T181

Mitate hakkei: kihan

T180

Mitate hakkei: seiran

T176

Mitate hakkei: Shshazan no bansh

T178

Mitate hakkei: takadono no rakugan

T177

Mitate hakkei: Yashima no sekish

T179

Mitate musha rokkasen

T48

Miyamoto Musashi michi ni ijin ni yotte...

T232

Miyamoto Musashi Shirakura ka dokushu no...

T33

Miyamoto Musashi Ssh Hakone no sanch ni

T358

Miyamoto Musashi wa Higo no dan ni shite...

T208

Morokoshi Shin no Shiktei chsei furo no...

T50

Mutsu no Kami Hidehira hyj no zu

T255

Nagato no kuni Akama-ga-ura Gempei -kassen

T69

Nagato no kuni Akama-no-ura ni oite Gempei -kassen

T163

Nanke yshi Shij-nawate nite uchijini

T271

Nij-in no toki...

T107

Nin- jgo-dai Jing Kg Sankan seibatsu Takenouchi

T145

Nitta Ashikaga ky-gassen: shri no shgun wo atsumeru zu

T343

Nitta Ashikaga -watashi -kassen

T22

Nitta Chj Yoshisada Sessh Minatogawa shutsujin no zu nari

T244

Nitta Sachj Yoshisada jroku-gi no yeiy no tomo ni

T78

Nitta Sachj Yoshisada Kamakura...

T142

Nitta Yoshisada Ashikaga Taka-uji -kassen

T37

Obaka shuku yo-uchi no zu

T224

boshi Yoshikane wo hajime shijsho-nin no gishi hon-i wo

T186

Oda Harunaga-k jo no hei hyakkannen kudzure...

T204

Osanashi-dachi buy soroi

T49

sh Takadachi kassen

T268

sh Takadachi kassen Yoshitsune...

T124

sh Takadachi-j -kassen no zu

T338

yeyama fukuju shusei

T305

yeyama Shuten-dji shzui no zu

T21

Raik yeyama iri no zu

T298

Raik yeyama kijin no zu

T280

Rokuhara han tji kwaisen

T270

Rokusuke wa Buzen no kuni Hikosan no fumoto Keyamura no domin

T137

Ryaku nen-ch Yenya Hangwan keshi shi-j-shichi ki

T80

Ryofu wo ou to shite Ttaku...

T302

Ryg Tamatori-hime no zu

T299

Rygj: Tawara Tda Hidesato ni sanshu no tosan no okuru

T354

Sagi-no-ike Heikur Taka-uji no taigun...

T322

Saimyji Tokiyori Nyd shokoku shugy no...

T110

Sanada no Yoichi Yoshihisa: Matano no Gor Kagehisa: Sanada no Yoichi wa kokon ni hiideshi wakamusha

T28

Sanada no Yoichi Yoshitada: Matano no Gor Kagehisa: Sanada no Yoichi wa kokon ni hiideshi wakamusha

T28

Sangokushi no uchi: tyen ni gi wo musubu zu

T291

Sangokushi: Bach Chhi kah seki tatakai

T348

Sangokushi: Chhan hashi no zu

T277

Sanuki no in kenzoku wo shite Tametomo wo sukuni zu

T263

Sat Masakiyo suiky no rnin ry-ko no y wo torihishigu zu

T203

Sat Shir Tadanobu Horikawa no tachi wo ochiru

T168

Sat Tadanobu ysen Yoshitoki ga sei wo utsuru zu

T321

Satomi Hakkenden ichiran

T251a (not in Robinson)

Seich gishi no kikigaki no uchi: uchi-iri homm no zu

T276

Sessh Daimotsu-no-ura ni Heike no onry arawaruru no zu

T70

Sesshi Ichi-no-tani Gempei kassen no zu

T156

Shidzu no ama otome Daishokkwan...

T189

Shidzu-ga-mine kassen no zu

T205, T205a

Shij-nawate nite Nanke no yeiy taiteki wo...

T346

Shimotsuke no kuni Nasu no hara kimm hakumen kybi no akko taiji no zu

T24

Shinsh Kawanakajima kassen no zu

T247

Shinsh Kawanakajima -kassen no zu

T165

Shinsh Kawanakajima Takeda no shhei Saijzan wo hikigayeshi

T324

Shinsh Odai kassen no zu

T201

Shgun Tar Yoshikado mikata no sei wo atsumuru zu

T219

Shgun Tar Yoshikado mikata wo atsumen ga tame

T89

Shtoku Taishi Mononobe no Moriya chbatsu no zu

T279

Soga j-ban-giri no zu

T349

Soga kydai chichi no ada-uchi no zu

T269

Soga monogatari: sono toki Tokimune i-ni ikari kobushi wo

T102

Soga no Hako- Maru wa haha...

T100

Soga Tokimune hon-i wo...

T103

Soga yo-uchi no zu

T104

Sma ni Tar Yoshikado wa chichi no metsub no toki tsai

T166

Sma no furu-dairi ni Masakado no himegimi Takiyasha

T138

Somoku honch sumai no okori-hara wa...

T141

Sono seki kokon mus no yshi Sama-no-suke Mitsuharu wa

T206

Sumidagawa batto no zu

T57

Taiheiki Hygo kassen

T243

Taiheiki kassen no zu

T245

Taiheiki Tenrygawa no ukihashi no zu

T76

Taira no Kiyomori Yoshitomo wo horobosu sono sh Tokiwa wakagimi wo

T155

Taira no Kiyomori-k wa sono sembushin yori idete

T139

Taira no Masakado isshi Shgun Tar Yoshikado...

T111

Takeda Shingen Suwa Yorishige no jinch wo uchi-kudzusu zu

T246

Takeda Shingen Uyesugi Kenshin to go-gwatsu jgo-nichi rysh

T136

Takeda Uyesugi Kawanakajima -kassen no zu

T160, T345

Tamatori-hime Ryg no zu

T299

Tametomo kyky no zu

Kunitoshis copy of T140

Tametomo no yumi no ikioi no zu

T254

Tametomo wa rd amata meshitsure...

T214

Tametomo wa Seiwa-tei hasse no son...

T140

Tszoku Sangokushi no uchi: Bach i ni sui-ky ni tatakau

T306

Tszoku Sangokushi no uchi: Gentoku mitabi setch ni

T294

Tszoku Sangokushi no uchi: Gentoku uma wo odorasu Tan-kei

T296

Tszoku Sangokushi no uchi: Hakumonro ni Ss Ryofu wo kiru no zu

T301

Tszoku Sangokushi no uchi: Kch Gi-yen wo chsha ni tatematsuru

T309

Tszoku Sangokushi no uchi: Kmei mutabi Mkwaku wo toriko ni su

T310

Tszoku Sangokushi no uchi: kwa-i hone wo kezurite Kwanu

T295

Tszoku Sangokushi no uchi: Kwanu ga gishin Ss wo yurusu zu

T293

Tszoku Sangokushi no uchi: Kwanu Gi no shichi-gun wo hitasu

T311

Tszoku Sangokushi no uchi: Ry Gentoku Hokkai ye kakomi otoku

T307

Tszoku Sangokushi: Kwanu go-kwan wo yaburu

T297

Udaish Yoritomo-k Heike tsuit to shite...

T45

Udaish Yoritomo-k sum go-ran no zu

T74

Udaish Yoritomo-k Susono maki-gari seisen zu

T71

Udaish Yoritomo-k Tsuru-ga-oka Hachiman-g ye hraku no tame

T118

Ujigawa kassen no zu

T18, T217

Ujigawa -kassen

T62, T334

Ushiwaka Kurama shugy zu

T351

Ushiwaka Maru sh gek no toki...

T85

Ushiwaka Maru sh no kin-akibito to tomo ni gek no

T149

Wada kassen: Asahina Sabur Yoshihide my kwairyoku no zu

T342

Wada kassen: Yoshihide smon wo oshi-yaburu

T281

Wada Yoshimori ichimon kujsan-gi iso ni oite...

T101

Washi-no-o no Sabur Ichi-no-tani Hiyodori-goye no annaisha to naru zu

T64

Watnai gunko tshu no zu

T317

Watnai tora-gari no zu

T183

Yamamoto Kansuke Haruyuki Nyd Dkisai uchijini no zu

T161

Yamashiro no kuni Kasagi ishi-iye kassen no zu

T19

Yashima -kassen

T17, T229, T230, T256

Yasubei no kataki-uchi

T213

Yehon Gappj tsuji

T9

Yeiroku yo-nen ku-gwatsu Kawanakajima -kassen: Yamamoto Kansuke

T313

Yeiroku yo-nen ku-gwatsu yo-nichi Kawanakajima kassen ni

T190

Yengen gwan-nen go-gwatsu nijgo-nichi Minatogawa -kassen

T26

Yoritomo hata-age kassen Yamaki Hangwan ga tachi ni yo-uchi no zu

T88

Yoritomo hata-age: Yamaki no yakata yo-uchi no zu

T312

Yoritomo no daito shoshi ni takara wo maki-atae iu

T288

Yoritomo sh Hiraidzumi kassen midzuseme no zu

T268a

Yoritomo T-Oku seibatsu: Saij Totar Kunihira taisho wo

T326

Yoritomo-k Fuji no mi-kari no zu

T73

Yoritomo-k mikari no zu

T99

Yoritomo-k no mei wo ukete Tosa-b Shshun

T185

Yoritomo-k Tsuru-ga-oka no shinzen ni oite Shidzuka-gozen no mai wo miru no zu

T86

Yoshi-iye Mikawa Zenji ga musume ni...

T111a

Yoshinaka hata-age kassen no zu

T25

Yoshino-yama kassen

T257

Yoshinoyama nite Yoshitsune shj...

T127

Yoshioka Ichimisai no musume chichi no ada...

T170

Yoshitsune ichidaiki no uchi: Minamoto no Yoshitsune-k Yoshino-yama no naka ni

T133

Yoshitsune jku-shin

T319

Yoshitsune kshin: shitenn shusse kagami no uchi: Kamei Rokur

T215

Yoshitsune ky-ry no zu

T221

Yoshitsune no gumpei Ichi-no-tani saka-otoshi no zu

T65

Yoshitsune no jku-shin

T32, T151, T319

Yoshitsune sh-ye gek shite Koromogawa no tachi

T167

Yuki kure te, konoshita kage wo, yado to seha, hana ya ko yoi no, aruji nara mashi

T173

Yshi kmy no zu

T207

untitled

T1, T1a, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T16, T18a, T18b. T26a, T31, T54, T75, T125, T132, T171, T191, T193, T225, T227, T228, T234, T235, T236, T237, T253, T261, T262, T274, T347, T357

 

Robinson Listing indicates listing in Kuniyoshi: The Warrior-Prints by Basil William Robinson (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1982) and its privately published supplement.

 

CLICK HERE TO RETURN TO MAIN PAGE