Warrior triptychs

1842-1843, Part I

 

Title: Heish˘goku Nyűd˘ wa Go-Shirakawa-tei no otoshigo nite etc. (平相国入道ハ白河帝の落胤にして祇園女御の御腹なり)

Description: Kiyomori at Miyajima arresting the sunset by incantations, so that work could proceed on his new buildings

Publisher: Tsuji-ya Yasubei

Date: c. 1842-1843

Robinson: T83

 

I am grateful to Robert Pryor for this image.

Another state of the above triptych without any purple

Kuniyoshi - (T 84) Minamoto no Yoshitsune & retainers on precipe of Hiyodori-goe attacking the Taira position at Ichi-no-tani

Title: Minamoto no Yoshitsune Ichi-no-tani ch˘j˘ jin soroi zu (Yoshitsune and his men looking down on the Taira position at Ichi-no-tani from the precipice of Hiyodori-goe, 源義経一ノ谷頂上陣揃図)

Description: Yoshitsune and his men looking down on the Taira position at Ichi-no-tani from the precipice of Hiyodori-goe

Publisher: Izumi-ya Ichibei

Date: c. 1842-1843

Robinson: T84

Kuniyoshi - (T 85) Ushiwaka Maru Oshu geko no toki

Title: Ushiwaka Maru ďshű gek˘ no toki etc.

Description: Onz˘shi Ushiwakamaru (Yoshitsune as a boy) outside the house of J˘ruri-hime serenading her with his flute, which she accompanies within on her koto

Publisher: J˘shű-ya Kinz˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T85

Kuniyoshi - (T 86) Shizuka-gozen as a Shirabyoshi dancing before Yoritomo and his noblemen at Tsurugaoka

Title: Yoritomo-k˘ Tsuru-ga-oka no shinzen ni oite Shizuka-gozen no mai wo miru no zu

Description: Shizuka-gozen dancing as a shiraby˘shi before Yoritomo and his assembled nobles at Tsuru-ga-oka

Publisher: Kawaguchi-ya Ch˘z˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T86

Kunisad

This 1849-1851 triptych by Kunisada bears a strong resemblance to Kuniyoshiĺs earlier design.

Kuniyoshi - (T 87) (Kamakura Sei Oshu Shimpatsu no Zu) Minamoto no Yoritomo and his troops departs to Mutsu Province in 1189,

Title: Kamakura sei ďshű shimpatsu no zu

Description: Yoritomo and his men marching north to Mutsu in 1189

Publisher: J˘shű-ya Kinz˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T87

Kuniyoshi - (T 88) The battle of the setting-up of Yoritomo's standard

Title: Yoritomo hata-age kassen Yamaki Hangwan ga tachi ni yo-uchi no zu

Description: The battle of the setting-up of Yoritomoĺs standard: his night-attack on the palace of Yamaki Hangwan Kanetaka on September 9, 1180á

Publisher: Kawaguchi-ya Uhei

Date: c. 1842-1843

Robinson: T88

 

Image courtesy of Daniele Hafner

Kuniyoshi - (T 89) The magic toads watched by Yoshikado (center), his sister Takiyasha (left), Iga Jutaro (right) and their followers

Title: Sh˘gun Tar˘ Yoshikado mikata wo atsumen ga tame etc.

Description: Yoshikado (center), his sister Takiyasha (left), Iga Jutar˘ (right) and their followers watching the magic toads wrestling

Publisher: Tsuru-ya Kiyemon

Date: c. 1842-1843

Robinson: T89

Title: Kaid˘maru eboshi gi no zu (怪童丸烏帽子着之図, The Capping Ceremony of Kaid˘maru)

Description: Kaid˘maru being prepared by ladies to assume the formal dress of manhood, including the black-lacquered headgear carried by the lady on the left

Publisher: Takahashi-ya Takakichi

Date: c. 1842-1843

Robinson: T90

 

I am grateful to Davor Solter for identifying this triptych.

Kuniyoshi - (T 91) 1840   Minamoto no Tametomo

Title: Higo no kuni mononofu Aso no Sabur˘ Taira no Tadakuni ga musume Shiranui etc.

Description: Girls throwing branches of cherry blossom at Tametomo at the time of his betrothal to Shiranui, daughter of Aso Tadakuni of Higo

Publisher: Iba-ya Sensabur˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T91

 

NOTE: This triptych was republished in an altered form in 1854 by Hirabayashi-ya Sh˘gor˘ for the kabuki play Matsu icho tsuru kame Soga

Kuniyoshi - (T 92) Chinzei Hachiro Tametomo (C) with his henchmen being guided against the Taira Clan by Oniyasha (at prow)

Title: Chinzei Hachir˘ Tametomo Oniyasha wo annai to shite etc.

Description: Tametomo and his followers in their ship, with Oniyasha at the prow

Publisher: Nuno-Kichi

Date: c. 1842-1843

Robinson: T92

Kuniyoshi%20-%20(T%2093)%20Formal%20reception%20of%20Yoshitsune%20and%20his%20men%20by%20Hidehira%20at%20Hiraidzumi,%20his%20castle%20of%20in%20Mutsu%20Province

Title: Minamoto no Yoshitsuneĺs First Visit to Fujiwaraĺs Hidehira (Minamoto no Yoshitsune ďshű gek˘ Hiraizumi tachi ni Hidehira no oyako ni taimen no zu, 濃州屋安兵衛 <濃安> 嘉永~明治)

Description: Formal reception of Yoshitsune and his men by Hidehira at his castle of Hiraizumi in Mutsu Provinceá

Publisher: Nuno-Kichi

Date: c. 1842-1843

Robinson: T93

Kuniyoshi - (T 94) Probably T 94, Battle of Ishibashiyama, triptych, pub

Title: Jish˘ yo-nen hachi-gwatsu nijuni-nichi yo Gempei Ishibashiyama Daikassen Sanada Matano kumiuchi zu (源平石橋山大合戦佐奈田俣野組討図)

Description: The battle of Ishibashiyama on September 14, 1180 with the single combat of Sanada Yoshisada and Matano Kagehisa on a rock (right), Takatsuna fighting against odds (center) and Yoritomo shooting (left)

Publisher: Iba-ya Sensabur˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T94

á

I am grateful to Marc DeVriese for this image.

Kuniyoshi - (T 95) Tomoye-gozen pulling the ear of Nagase Hangwan (Kiso Yoshinaka no omoimono Tomoye-gozen to iu shita)

Title: Kiso Yoshinaka no omoimono Tomoye-gozen to iu shita etc.

Description: Tomoye-gozen pulling the ear of Nagase Hangwan in the presence of Tezuka Tar˘ Mitsumori, Yoshinaka, and Yamabuki-gozen

Publisher: Ebisu-ya Shokichi (Robinson read this publisherĺs seal as ôYebi-Neö)

Date: c. 1842-1843

Robinson: T95

 

I am grateful to Marc DeVriese for this image.

Kuniyoshi - (T 96)1840s, Battle of Dannoura in the 12th Century

Title: Bunji gen-nen san-gwatsu Antoku-tei Heike no hito mi ni etc.

Description: Mitsutoki reporting to Tomomori at the Battle of Dan-no-ura on April 25, 1185 in the presence of Dainagon Tenji, Nii no Ama, Kenrei-monin, Go-Tenji and the boy-Emperor Antoku

Publisher: Yamaguchi-ya T˘bei

Date: c. 1842-1843

Robinson: T96

Kuniyoshi - (T 97) Yoshitsune, Benkei and Shizuka Gozen calling the Troops to Battle Tosanobo Sh˘shunĺs imminent attack

Title: Go-Shirakawa no -˘ no Horikawa no gosho wo ba (土佐坊昌俊義経が宿所に夜討の図)

Description: Benkei (blowing a conch shell), Shizuka-gozen and Yoshitsune preparing to

meet Tosa-b˘ Sh˘shunĺs attack on the Horikawa Palace

Publisher: Taka-Ji

Date: c. 1842-1843

Robinson: T97

Kuniyoshi & Hiroshige - (T 98) Minamoto Yoritomo visiting Great Buddha at Todaiji Temple (Minamoto no Yoritomo Daibutsu Kuyo no zu), Warriors Hazawa Rokuro Narikiyo, Honda Rokuro Kinjo & Aku shichibei Taira Kagekiyo

Title: Minamoto no Yoritomo Daibutsu kuy˘ no zu (Minamoto Yoritomo Visiting the Great Buddha at T˘daiji Temple)

Description: The attempted arrest of Kagekiyo in the precincts of T˘daiji Temple in April, 1195

Publisher: Yoshimi-ya Sonokichi

Date: c. 1842-1843

Robinson: T98

 

NOTE: Another artist, Hiroshige, designed the landscape and background figures.

Kuniyoshi & Hiroshige - (T 98) Minamoto Yoritomo visiting Great Buddha at Todaiji Temple (Minamoto no Yoritomo Daibutsu Kuyo no zu), Warriors Hazawa Rokuro Narikiyo, Honda Rokuro Kinjo & Aku shichibei Taira Kagekiyo (Alt

Another state of the above design

Kuniyoshi - (T 99) Yoritomo killing The Wild Boar, 1844

Title: Yoritomo-k˘ mikari no zu (頼朝公御狩之)

Description: Tadatsune killing the monstrous wild boar, watched by Yoritomo and his followers

Publisher: áUnidentified

Date: c. 1842-1843

Robinson: T99

Kuniyoshi - (T100) 005-1180 to 005-1182

Title: Soga no Hako-˘ Maru wa haha etc.

Description:. Hako-˘ Maru (Soga Gor˘) before Kud˘ Suketsune with noblemen in attendance

Publisher: Koga-ya Katsugor˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T100

Kuniyoshi - (T101) Soga no Gor˘ outside the shoji (sliding doors)

Title: Wada Yoshimori ichimon kujűsan-gi ďiso ni oite etc.

Description: Soga Gor˘ outside the sh˘ji while the great feast given by Wada Yoshimori at ďiso proceeds within

Publisher: Takahashi-ya Takakichi

Date: c. 1842-1843

Robinson: T101

Title: Soga monogatari: sono toki Tokimune ˘i-ni ikari kobushi wo etc.

Description: Asahina Sabur˘ (center) knocks down Yawata Shichir˘ (left), watched by the Soga brothers (right)

Publisher: Ebi-ya Rinnosuke

Date: c. 1842-1843

Robinson: T102

Kuniyoshi - (T102) Asahina Sabur˘ (center) knocks down Yawata Shichir˘ (left), watched by the Soga brothers (right) (Alt

I am grateful to Marc DeVriese for this alternate state of the above design.

Kuniyoshi - (T103) Soga Jur˘ engaged by Nitta Shir˘ Tadatsune in pouring rain

Title: Soga Tokimune hon-i wo etc.

Description: Soga Gor˘ fighting his way towards Yoritomo, who sits surrounded by his followers in pouring rain

Publisher: Sakurai

Date: c. 1842-1843

Robinson: T103

 

I am grateful to Marc DeVriese for this image.á

Kuniyoshi - (T104) Soga Jur˘ engaged by Nitta Shir˘ Tadatsune in pouring rain

Title: Soga yo-uchi no zu (曽我夜討之図)

Description: Soga Jur˘ engaged by Nitta Shir˘ Tadatsune in pouring rain

Publisher: Sakurai

Date: c. 1842-1843

Robinson: T104

 

I am grateful to Marc DeVriese for this image.á This triptych and the previous triptych may be placed side-by-side to form a six-sheet composition:

Kuniyoshi - (T103-4) Soga Tokimune honi wo tasshite' & 'Soga Youchi no zu', Soga Tori Tokimune fighting his way towards Yoritomo who sits surrounded by his suite & Soga Juro engaged by Nitta Shiro Tadatsune

Kuniyoshi - (T105) 201-2875 to 201-2877

Title: Kusunoki Masatsura Nagaragawa no funabashi wo kitte Ashikaga (楠正行長柄川の舟橋を切て足利の大軍を破る図)

Description: The Battle of the Nagaragawa in 1347 with Masatsuraĺs troops crossing a bridge of boats

Publisher: Iba-ya Sensabur˘

Date: c. 1842-1843

Robinson: T105

 

ôRobinsonö refers to listing in Kuniyoshi: The Warrior-Prints by Basil William Robinson (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1982) and its privately published supplement.

CLICK HERE TO GO TO PART II

 

KuniyoshiProject